Sąlygos ir taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau vadinamos - „Taisyklės“), su jomis Pirkėjui sutikus (sutikimu skaitomas varnelės uždėjimo veiksmas prekių užsakymo puslapyje, atliekamas perskaičius šias sporte.lt elektroninės parduotuvės pirkimo - pardavimo taisykles), yra abiem šalim privalomas teisinis dokumentas, kuriame apibrėžiamos Pirkėjo ir elektroninės parduotuvės (toliau vadinamos - „Pardavėjo“) teisės bei pareigos, prekių pirkimo ir atsiskaitymo už jas sąlygos, šalių atsakomybė, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka ir kitos su prekių pirkimu – pardavimu sporte.lt elektroninėje parduotuvėje susijusios nuostatos.

1.2. Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ir papildyti šias Taisykles. Pardavėjo daromi pakeitimai siejami su galiojančiais teisės aktų reikalavimais ir neprieštarauja sveikos nuovokos principams.

1.3. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.4. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi sporte.lt parduotuvės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas sporte.lt parduotuve naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti sporte.lt parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui.

1.5. Pirkti Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje turi teisę žemiau išvardinti asmenys:

1.5.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės.

1.5.2. juridiniai asmenys.

1.5.3. nepilnamečiai asmenys nuo 14 iki 18 metų, tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.

1.6. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia sporte.lt parduotuvėje Prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir gauna elektroniniu paštu Pardavėjo patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas ir (ar) apmokėjimas gautas. 

2. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

2.1. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo yra sudaryta nuo Pirkėjo paspaudimo ant nuorodos "UŽSAKYTI", pasirinkus apmokėjimo būdą, momento. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

2.2. Visos Pirkimo – pardavimo sutartys yra saugomos Pardavėjo internetinės svetainės duomenų bazėje.

2.3. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekes internetinėje parduotuvėje sporte.lt, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą bei pašto kodą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą, bei užpildyti kitus privalomus laukus. Pirkėjas yra atsakingas, kad registracijos anketoje ir (ar) užsakymo metu pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Pirkėjas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nepakeitė ir nepapildė duomenų jiems pasikeitus.

2.4. Pirkėjo pateikti asmens duomenys bus tvarkomi laikantis "Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo" nustatytų reikalavimų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą. 

3. Pirkėjo teisės

3.1. Pirkėjai turi teisę pirkti prekes Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje, nepažeisdami šių Taisyklių sąlygų.

3.2. Pirkėjas turi teisę, nenurodęs priežasčių, atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sandėrio, sudaryto su Pardavėju, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ar elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir prekės užsakymo numerį ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo prekės gavimo dienos. Grąžinimu gali pasinaudoti tik tuo atveju, jei Prekė yra kokybiška, nebuvo sugadinta ar naudojama, neprarado savo vertės ir iš esmės nepasikeitė jos išvaizda. 

3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones taisyklėmis”  iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.

4. Pirkėjo pareigos

4.1. Pirkėjas įsipareigoja sumokėti Pardavėjui numatytą užsakymo lape - sąskaitoje kainą už prekes per nustatytą terminą.

4.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes. Pirkėjui prekių nepriėmus, jis privalo padengti pardavėjo nuostolius, susijusius su prekės pristatymu.

4.3. Jeigu pasikeičia registracijos formoje pateikti Pirkėjo duomenys, Pirkėjas privalo juos atnaujinti. Jei dėl klaidingos ar laiku nepakeistos Pirkėjo informacijos Pardavėjas pristato prekes neteisingu adresu, Pirkėjas privalo atlyginti Pardavėjo nuostolius.

4.4. Pirkėjas, naudodamasis Pardavėjo paslaugomis, sutinka su Taisyklėmis bei privalo jų laikytis.

4.5. Pirkėjas įsipareigoja neperleisti savo prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims. Trečioms šalims sužinojus Pirkėjo prisijungimo duomenis, jis nedelsiant privalo pakeisti savo prisijungimo duomenis ir apie prisijungimo duomenų praradimo faktą informuoti Pardavėją elektroniniu paštu.

4.6. Pirkėjas įsipareigoja užsakytos prekės laukti iki 5 darbo dienų.

5. Pardavėjo teisės

5.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti sporte.lt elektroninės parduotuvės darbui bei saugumui, ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve.

5.2. Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.

5.3. Pardavėjas turi teisę iškilus neaiškumams, susisiekti su Pirkėju telefonu arba elektroniniu paštu. Jei Pardavėjas negali susiekti su Pirkėju naudojantis jo kontaktiniais duomenimis, užsakymas anuliuojamas.

5.4. Jeigu Pirkėjas pasirenka apmokėjimo būdą bankiniu pavedimu, už prekes privaloma apmokėti per 48 val. nuo užsakymo pateikimo. Pirkėjui neapmokėjus už prekes per nustatytą laiką, Pardavėjas turi teisę, iš anksto nepranešęs Pirkėjui, anuliuoti užsakymą.

5.5. Pardavėjas turi teisę be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas arba jas panaikinti, taip pat be jokio įspėjimo stabdyti jų galiojimą.

5.6. Kai Pirkėjas pasirenka  numatytą apmokėjimo būdą – grynaisiais pinigais Prekių pristatymo/atsiėmimo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, gali susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytu telefonu. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jei Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas.

6. Pardavėjo įsipareigojimai

6.1. Pardavėjas įsipareigoja, elektroninėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis, sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis Pardavėjo paslaugomis.

6.2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo duomenų neatskleisti trečioms šalims ir gerbti Pirkėjo privatumą.

6.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu.

6.4. Pardavėjas dėl svarbių priežasčių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, privalo apie tai pranešti Pirkėjui per 2 darbo dienas nuo užsakymo priėmimo dienos. Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjui pinigus per 5 darbo dienas nuo apmokėjimo už prekes.

7. Prekių kainos, apmokėjimas už prekes

7.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodomos eurais su PVM.

7.2. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodomos prie prekių bei galutinai suformuotame užsakymo lange.

7.3. Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje sporte.lt už prekes atsiskaito:

7.3.1. banko pavedimu, apmokant nurodytą sumą už prekes pagal sąskaitą (Banko pavedimas – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, pagal užsakymo patvirtinime pateiktus duomenis ir būtinus mokėjimui rekvizitus, perveda pinigus į sporte.lt banko sąskaitą: naudojantis internetinės bankininkystės sistema arba artimiausiame banko skyriuje.)

7.3.2. kurjeriui pristatymo metu. Prekių atsiėmimo metu reikia turėti tikslią grynųjų pinigų sumą, kuri buvo nurodyta Jūsų užsakyme.

8. Prekių pristatymas

8.1.  Prekes pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas LP EXPRESS tarnyba. Už Prekių pristatymo paslaugą taikomas mokestis.

8.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą ir pašto indeksą.

Pirkėjas privalo priimti prekes pats. Jei Pirkėjas prekių priimti pats negali, bet prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas reikšti pretenzijų dėl pristatytų prekių Pardavėjo įgaliotam atstovui negali. Tuo atveju, kai Pirkėjo užsakyme nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, Pardavėjas turi teisę Prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui bet kokių pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.

8.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis šiose Taisyklėse nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą.

8.4. Jei prekės nėra pristatomos laiku dėl Pirkėjo kaltės, Pardavėjas už prekių pristatymą nėra ir negali būti laikomas atsakingu.

8.5. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo įgaliotu asmeniu patikrinti prekių komplektaciją, būklę. Pirkėjui pasirašius važtaraštyje, sąskaitoje-faktūroje ar siuntos perdavimo dokumente, skaitoma, kad prekė yra perduota Pirkėjui ir kad prekė yra tinkamos būklės, tinkamai sukomplektuota. Pirkėjui pastebėjus, kad prekių pakuotė pažeista, Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo įgaliotu asmeniu surašyti laisvos formos aktą apie prekių pažeidimus. Tuo pačiu, šis faktas turi būti pažymėtas ir pristatymo dokumente. Pirkėjui nepadarius minėtų veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimo.

8.6.  Jeigu Prekės pristatymas yra neįmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių (Pirkėjas užsakydamas Prekę nurodė neteisingą adresą, nurodytu adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas ar kt.), pakartotinai Prekės nėra siunčiamos, (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas papildomai sumoka už pakartotinį Prekės pristatymą), o pinigai už Prekes grąžinami nuskaičiavus pristatymo mokestį ir mokestį už papildomas atliktas paslaugas. Tuo atveju, jei užsakymo pateikimo metu Pirkėjui buvo taikyta pristatymo mokesčio nuolaida, tačiau Prekių pristatymas nėra įmanomas dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, Pardavėjas pasilieka teisę išskaičiuoti iš Pirkėjui grąžintinos pinigų sumos visą Prekių pristatymo mokestį (galiojusį Prekių užsakymo pateikimo momentu), neatsižvelgiant į užsakymo pateikimo metu taikytas nuolaidas.

8.7. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

8.8.  Pardavėjas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau negali suteikti ir neteikia dėl to jokių garantijų. Įprastai Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 1-3 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už Prekes, įskaitant jų transportavimą ir (ar) papildomas paslaugas, jei Prekės yra Pardavėjo sandėliuose. Pardavėjas negarantuoja, kad Prekės visais atvejais bus pristatytos per anksčiau nurodytą terminą, ypač jei užsakomos Prekės nėra Pardavėjo sandėliuose. Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, įskaitant  Kuršių neriją (taikoma papildoma priemoka).

8.9. Prekės siunčiamos supakuotos. Dviračiams siųsti taikomi keli būdai:

8.9.1.  Standartinėje pakuotėje. Dviratis siunčiamas supakuotas originalioje gamintojo pakuotėje (dažniausiai su nuimtu priekiniu ratu, vairu, balneliu ar kitais papildomais komponentais priklausomai nuo pakuotės ir atskiro gamintojo technologijos), kuri užtikrina prekių saugumą sandėliavimo ir transportavimo metu. Įsigydamas dviratį tokioje pakuotėje, Pirkėjas pats arba jo pasirinktas dviračių meistras turi tinkamai jį surinkti, suvaržyti ir/ar sureguliuoti, jei to reikia, ir paruošti eksploatacijai ir naudojimui. Netinkamas dviračio paruošimas naudojimui gali būti priežastis defektų ir gedimų, dėl ko atsakingas būtų Pirkėjas.

8.9.2.  Didelėje  pakuotėje. Dviratis pristatomas supakuotas kokybiškoje kartono dėžėje, kurios dydis individualiai parenkamas pagal dviračio dydį. Dviratis prieš išsiuntimą, surenkamas, sureguliuojamas ir suvaržomas, jį gavus reikia tik teisingai įsisukti pedalus, susireguliuoti vairą bei sėdynę tinkamoje pozicijoje ir galima važiuoti. Už dviračio surinkimą ir suvaržymą imamas papildomas mokestis.

9. Prekių grąžinimas ir keitimas

9.1. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekę per 14 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos.

9.2. Apie nekokybišką prekę Pirkėjas privalo pranešti per 3 dienas nuo prekių gavimo dienos ir grąžinti tokią prekę per 7 darbo dienas nuo pristatymo dienos.

9.3. Grąžinama nekokybiška prekė turi būti pristatyta Pardavėjui adresu - UAB Velovita, Birutės g. 45, 89215, Mažeikiai, Lietuva - per Lietuvos pašto siuntų tarnybą su nuoroda „Mokėti įteikiant“.

9.4. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje, nenaudota, nesugadinta, nepraradusi prekinės išvaizdos ir tokios pačios komplektacijos, kokios buvo pirkėjo gauta.

9.5. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.

9.6. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko Taisyklių nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

9.7. Netinkamos kokybės prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę arba Jums grąžinami sumokėti pinigai už prekę ir už pristatymą.

9.8. Tuo atveju, kai prekė grąžinama remiantis punktu 9.1., Pardavėjas grąžina Pirkėjui sumokėtus pinigus už prekę ir pristatymą, tačiau Pardavėjas nekompensuoja Pirkėjui prekės grąžinimo kaštų.

9.9. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 patvirtintomis "Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis" bei Ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis "Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis".

10. Prekių kokybės garantija

10.1. Pardavėjas atitinkamoms prekių grupėms suteikia garantiją, apie kurią nurodo prie prekės savybių aprašymo.

10.2. Pardavėjas atitinkamoms prekių grupėms garantijos nesuteikia, tokiu atveju, galioja LR teisės aktų numatyta garantija.

10.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

10.4.Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms Prekėms, daiktų kokybės garantijos nenurodo, galioja garantija, kuri yra numatyta atitinkamuose teisės aktuose.

10.5.   Kiekvienu konkrečiu garantiniu atveju reikia kreiptis į Pardavėją arba kartu su preke pateikiamoje instrukcijoje nurodytus atstovus ar garantinio aptarnavimo centrą.

11.  Atsakomybė

11.1.   Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius.

11.2.Pirkėjas pats atsako už veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve.

11.3. Pardavėjas nėra atsakingas tuo atveju, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė buvo suteikta.

12. Baigiamosios nuostatos

12.1. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.

12.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.